VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras

Taikos pr. 46, LT-91213 Klaipėda, Lietuva

Vidaus tvarkos taisyklės Spausdinti
2010-03-01

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS

JŪRININKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS

1. Viešosios įstaigos Jūrininkų sveikatos priežiūros centro (toliau tekste - Jūrininkų SPC) vidaus tvarkos taisyklių tikslas - užtikrinti teisingą ir racionalų darbo organizavimą, pilną ir efektyvų darbo laiko panaudojimą, siekiant kuo geriau organizuoti ir teikti pirminę asmens sveikatos priežiūrą.

2. Medicinos pagalbos teikimo tvarką reglamentuoja Sveikatos sistemos, Sveikatos draudimo, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymai, Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymai ir šios taisyklės.

3. Centre teikiamos šių profilių pirminio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos: terapijos, chirurgijos, akušerijos – ginekologijos, stomatologijos, klinkinės laboratorijos bei antrinio lygio fizioterapijos, rentgenologijos, biocheminės – imunologinės laboratorijos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

4. Jūrininkų SPC įsteigtas privalomojo sveikatos mokymo ir ugdymo kabinetas, kuriame privalomas sveikatos mokymas vykdomas pagal patvirtintas higieninio ir pirmosios medicinos pagalbos mokymo programas.

5. Šios vidaus tvarkos taisyklės skelbiamos Jūrininkų SPC skelbimų lentoje, jos prieinamos centro darbuotojams ir pacientams susipažinti.

6. Visus klausimus, susijusius su vidaus tvarkos taisyklių laikymusi, sprendžia Jūrininkų SPC administracija.

II. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į JŪRININKŲ SVEIKATOS

PRIEŽIŪROS CENTRĄ TVARKA

7. Pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir gydytoją.

8. Atvykę į centrą pacientai registratūros personalui pateikia savo pasą ir socialinio draudimo pažymėjimą, užpildo prašymą dėl įrašymo į Jūrininkų PSP centro pacientų sąrašą.

9. Pacientas, pasirinkęs kitą gydantį gydytoją, turi kreiptis į Šeimos skyriaus vedėją, dėl raštiško prašymo pateikimo gydytis pas kitą Jūrininkų SPC gydytoją, nurodydamas perėjimo priežastį.

10. Pacientas, prisirašęs prie Jūrininkų SPC, dėl sveikatos būklės negalintis atvykti į centrą (trauma, vėmimas, viduriavimas, širdies skausmas, širdies ritmo sutrikimas, pilvo skausmai, galvos svaigimas, aukšta temperatūra , pirmos grupės invalidai ir kt.) gali kviesti Jūrininkų SPC gydytoją į namus, užsiregistravęs iškvietimą telefonu Jūrininkų SPC registratūroje.

III. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA, ASORTIMENTAS,

JŲ TEIKIMO TVARKA

11. Teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas Ligonių kasų, teikiamas Jūrininkų SPC, turi asmenys, apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu. Valstybės laiduojamai (nemokamai) sveikatos priežiūrai taip pat priskiriama:

11.1. būtinoji medicinos pagalba;

11.2. Lietuvos Respublikos karių asmens sveikatos priežiūra;

11.3. papildomai per programas remiama policijos ir kitų vidaus reikalų pareigūnų asmens sveikatos priežiūra;

11.4. asmenų, sulaikytų policijos, esančių kardomojo kalinimo vietose, nuteistųjų bei pabėgėlių ir nelegalių migrantų asmens sveikatos priežiūra;

11.5. apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu, nurodytų Sveikatos draudimo įstatyme, asmens sveikatos priežiūra;

11.6. asmenų, sergančių ligomis, kurių sąrašą tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija, galūnių, sąnarių, kitų organų protezavimas;

11.7. asmenų, sergančių tuberkulioze, lytiniu keliu plintančiomis ligomis, AIDS, užkrečiamosiomis, endokrininėmis, psichikos, onkologinėmis ligomis, priklausomybės nuo alkoholio sindromu, narkomanijomis, toksikomanijomis ir kitomis Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyto sąrašo ligomis, bei nėščiųjų asmens sveikatos priežiūra;

11.8. Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyto sąrašo vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, kompensuojamų iš privalomojo sveikatos draudimo biudžeto, kompensavimas apdraustiesiems;

11.9. visuomenės sveikatos priežiūra pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą būtinųjų visuomenės sveikatos priežiūros priemonių ir paslaugų nomenklatūrą;

11.10. kraujo donorystė.

12. Būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai visiems asmenims, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat neatsižvelgiant į apsilankymų įstaigoje per kalendorinius metus skaičių ir gyvenamąją vietą.

13. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų nomenklatūra:

13.1. ligos ir patologinės organizmo būklės, keliančios tiesioginę grėsmę gyvybei;

13.2. ligos ir patologinės organizmo būklės, kurių atvejais tiesioginė grėsmė gyvybei gali kilti bet kuriuo metu;

13.3. ūmios ligos ir patologinės būklės, kurių atvejais ne laiku suteikiama medicinos pagalba gali sukelti negrįžtamus arba ilgalaikius patologinius organizmo pakitimus;

13.4. ligos ir patologinės būklės, kurioms esant paciento elgesys reikalauja nedelsiant taikyti medicinos pagalbos priemones.

14. Būtinosios medicinos pagalbos t.y. ligų ir patologinių būklių, kurioms esant medicinos pagalba teikiama nemokamai, sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004-04-08 įsakymu Nr. V-208 "Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo".

15. Jei teikiantis skubią medicinos pagalbą specialistas nustato, kad pacientą būtina pervežti į kitą sveikatos priežiūros įtaigą, šį transportavimą turi organizuoti siunčiantis specialistas ar įstaiga. Gydytojas, nukreipiantis pacientą į kitą medicinos pagalbos įstaigą, privalo užpildyti siuntimą.

16. Pacientas, kreipdamasis dėl nemokamų paslaugų gavimo, turi pateikti Valstybinio socialinio draudimo arba privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimą ( išskyrus kreipiantis dėl būtinosios medicinos pagalbos).

IV. MOKAMŲ MEDICINOS IR NE MEDICINOS PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA, ASORTIMENTAS JŲ TEIKIMO TVARKA

17. Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, teikiamoms sveikatos priežiūros įstaigose, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš valstybės (savivaldybių) biudžetų ar per sveikatos draudimo sistemą.

18. Už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios suteikiamos Jūrininkų SPC, moka arba patys pacientai ( ar už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys ), arba savanoriškojo sveikatos draudimo įstaiga.

19. Teikiamoms mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms kainos nustatomos vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 1996-03-26 įsakymu Nr. 178 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens priežiūros įstaigose, kainynu Nr. II-96-2 bei Sveikatos apsaugos ministerijos 1999-07-30 įsakymu Nr. 357 patvirtintu 1 priedu bei šių įsakymų papildymais ir pakeitimais.

20. Kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nėra išvardytos mokamų paslaugų sąraše ir nepriskirtos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, teikiamoms Jūrininkų SPC, apmoka patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriškojo draudimo įstaigos, kai:

20.1. Pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimo arba nėra sudaręs sutarties su Jūrininkų SPC.

20.2. Paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos tik leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui.

20.3. Sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos asmenims be pilietybės ir užsienio piliečiams, kurie nėra nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka. (Užsienio piliečiams už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas kainas didinti 30%, atsižvelgiant į įstaigos papildomas išlaidas, susijusias su administracinių, transporto, juridinių, ryšių ir kitu ne medicinos paslaugų teikimo išlaidų padidėjimu).

20.4. Sudarytų tarpusavio sutarčių pagrindu, privačių įstaigų gydytojų siuntimu pacientams teikiamos paslaugos (gydytojų konsultacijos, procedūros, tyrimai ir kt.) .

21. Mokamos nemedicinos paslaugos:

21.1. Visuomenės privalomasis sveikatos mokymas:

21.1.1. pirmosios medicinos pagalbos suteikimo mokymas,

21.1.2. higienos mokymas,

21.1.3. mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.

22. Nemedicinos paslaugoms taikomos įstaigos nustatytos kainos.

23. Už mokamą paslaugą pacientas pagal patvirtintą įkainį užmoka kasoje, kur jam išduodamas kasos čekis ( arba kasos pajamų orderis).

24. Mokamą tyrimą, procedūrą, paslaugą teikiantys Jūrininkų SPC specialistai ją atlieka tik pacientui pateikus apmokėjimo čekį ir užregistravus šią paslaugą mokamų paslaugų žurnale.

V. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

25. Paciento teisės:

25.1. Paciento teisių negalima varžyti dėl lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo ir pažiūrų.

25.2. Pacientams turi būti suteikta kvalifikuota sveikatos priežiūra. Gydytojai ir slaugos darbuotojai turi gerbti paciento asmens privatumą.

25.3. Būtinoji medicinos pagalba pacientui turi būti suteikta neatidėliotinai. Jei nėra galimybių suteikti tokios rūšies medicinos pagalbos, kuri būtina pacientui, administracija ar gydytojas turi informuoti pacientą kur jis gali gauti būtinąją medicinos pagalbą.

25.4. Pacientas turi teisę pasirinkti gydytoją, nepažeisdamas įstaigos priklausomumo sveikatos sistemos veiklos organizavimo lygiui.

25.5. Be paciento sutikimo negalima jo panaudoti mokymo procese, moksliniuose ir medicinos bandymuose. Jeigu pacientas yra nepilnametis, tokį sutikimą duoda vienas iš tėvų ar įstatyminis atstovas ir miesto vaikų teisių apsaugos tarnyba.

25.6. Asmens sveikatos priežiūra pacientui negali būti teikiama prieš jo valią.

25.7. Paciento-psichikos ligonio, nesugebančio teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

25.8. Teikiant būtinąją medicinos pagalbą, kuriai būtinas paciento įstatyminio atstovo sutikimas, ji gali būti teikiama ir be atstovo sutikimo, jei jo negalima gauti laiku ar įstatyminis atstovas atsisako duoti sutikimą, o gydančio gydytojo nuomone, medicinos pagalbos suteikimas atitinka ligonio interesus. Apie tai turi būti pažymima ambulatorinėje kortelėje.

25.9. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie teikiamas paslaugas Jūrininkų SPC ir galimybę jomis pasinaudoti.

25.10. Pacientų privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie pacientų gyvenimo faktus gali būti renkama paciento ligos istorijai jo sutikimu ir, jei gydančio gydytojo nuomone, tai yra būtina diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti.

26. Paciento pareigos:

26.1. Pacientas gydančiajam gydytojui ar slaugos specialistui turi suteikti visą teisingą informaciją savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus vaistus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.

26.2. Pacientas savo sutikimą ar atsisakymą apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, patvirtina pasirašytinai asmens sveikatos istorijoje. Pacientui atsisakius sveikatos priežiūros paslaugų, gydantis gydytojas privalo išaiškinti pacientui apie riziką sveikatai, bei perspėti apie galimas komplikacijas.

26.3. Pacientas privalo:

26.3.1. susipažinti su Jūrininkų SPC vidaus tvarkos taisyklėmis ir jų laikytis;

26.3.2. pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens taparybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios pagalbos atvejus;

26.3.3. vykdyti medicinos darbuotojų nurodymus, įskaitant gydymą, slaugą ir profilaktiką.

26.3.4. rūpintis savo ir savo nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) sveikata;

26.3.5. gerbti Jūrininkų SPC darbuotojus ir kitus pacientus bei lankytojus, pagarbiai ir deramai su jais elgtis, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų;

26.3.6. laikytis nustatytos registracijos ir priėmimo pas gydytojus tvarkos;

26.3.7. netrukdyti medicinos darbuotojams vykdyti savo pareigų;

26.3.8. laikytis viešosios tvarkos: netriukšmauti, nerūkyti, nesinešti į Jūrininkų SPC ir nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, laikytis asmens higienos;

26.3.9. rūbinės darbo metu, naudotis jos paslaugomis atvykstant priėmimui pas sveikatos priežiūros specialistus;

26.3.10. tausoti Jūrininkų SPC turtą, už jo sugadinimą ar sunaikinimą atsakyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

26.3.11. informuoti registratūros darbuotoją ar savo bendruomenės slaugytoją apie pasikeitusį adresą ar kitus kontaktinius duomenis.

26.4. Pacientui draudžiama:

26.4.1. gydytojų apžiūros (konsultacijų) bei kitų diagnostinių ar gydymo procedūrų metu naudotis mobiliuoju telefonu;

26.4.2. išnešti iš Jūrininkų SPC savo asmens sveikatos istoriją;

26.4.3. savavališkai lankytis Jūrininkų SPC tarnybinėse patalpose;

26.4.4. gadinti Jūrininkų SPC inventorių;

26.4.5. šiukšlinti;

26.4.6. triukšmauti;

26.4.7. į Jūrininkų SPC atsivesti (atsinešti) gyvūnus;

26.4.8. į Jūrininkų SPC ar jos teritoriją atsinešti šaltąjį ir/ar šaunamąjį ginklą;

26.4.9. rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ir/ar psichotropines medžiagas, Jūrininkų SPC patalpose ir/ar teritorijoje."

VI. PACIENTŲ SIUNTIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS

PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

27. Jeigu Jūrininkų SPC nėra galimybės suteikti pacientui jam būtinos sveikatos priežiūros paslaugos, pacientas turi būti nukreipiamas į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, išrašant jam siuntimą ir išsamiai paaiškinant tokio sprendimo pagrįstumą.

VII. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ

SPRENDIMO TVARKA

28. Nepatenkintas sveikatos priežiūra pacientas turi teisę kreiptis į Jūrininkų SPC atitinkamo padalinio vadovą, kuris kreipimąsį užregistruoja pacientų skundų registravimo žurnale.

29. Pacientas, iškilus ginčui ar konfliktui, gali tiesiogiai kreiptis į Jūrininkų SPC vyriausiąjį gydytoją ar jo pavaduotoją .

30. Nepavykus padalinio vadovui išspręsti iškilusį ginčą abiem pusėm priimtinomis sąlygomis, padalinio vadovas apie susidariusią padėtį raštu informuoja vyriausiąjį gydytoją ar jo pavaduotoją.

31. Vyriausiasis gydytojas ginčui (konfliktui) išspręsti priima sprendimą savo nuožiūra.

32. Jūrininkų SPC administracija, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui (jo atstovui) nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Jei dėl objektyvių priežasčių numatytu terminu atsakymas neparengiamas, pacientas ne vėliau 20 dienų informuojamas apie priežastis ir nurodoma kita atsakymo pateikimo data.

33. Pacientas turi teisę apskųsti Jūrininkų SPC veiklą Sveikatos apsaugos ministerijai, steigėjui – Klaipėdos miesto savivaldybei, Valstybinei medicininio audito inspekcijai, teismui įstatymų nustatyta tvarka.

34. Raštiški gyventojų skundai nagrinėjami, kai yra pasirašyti, be to, nurodyti šie duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (arba darbo ar mokymosi vieta). Nepasirašyti ir be šių duomenų skundai pripažįstami anoniminiais ir nenagrinėjami.

VIII. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE

JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

35. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Informacija pacientui turi būti pateikta jam suprantama forma paaiškinant specialius medicinos terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas turi paaiškinti pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Informacija neturi būti pateikta pacientui prieš jo valią, tačiau toks jo noras turi būti aiškiai išreikštas ir apie tokį paciento pageidavimą turi būti pažymima jo ambulatorinėje kortelėje.

36. Pacientui pageidaujant, turi būti pateikta ambulatorinė kortelė ar išrašas iš jos bei kiti jo medicininiai dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukeltų pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi ambulatorinėje kortelėje.

37. Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams turi būti pateikta jiems suvokiama forma. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio ir jo tėvų ar globėjų, gydantis gydytojas, pateikdamas informaciją, turi vadovautis nepilnamečio paciento interesais.

38. Gydantis gydytojas, nepilnamečio tėvų ar globėjų prašymu, turi informuoti nepilnamečio įstatyminius atstovus apie gydymą, tačiau nepilnamečiui paprašius, tokia informacija gali būti ir nesuteikta, jei tai iš esmės gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Jeigu nepilnametis yra hospitalizuotas, apie tai turi būti informuojami jo tėvai ar globėjai.

39. Visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Tokios konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktai. Reikalavimai dėl informacijos konfidencialumo netaikomi:

39.1. kai susipažinti su informacija kreipiasi teismas, prokuratūra, kvotos organai ar kitos valstybinės institucijos, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai;

39.2. kai informacija suteikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientus, atliekantiems pacientų sveikatos ekspertizę, taip pat institucijos, kurioms įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą;

39.3. kitais atvejais informacija apie pacientą suteikiama tik esant raštiškam paciento sutikimui.

40. Teikiamą informaciją apie pacientą pasirašo gydantis gydytojas ar gydęs gydytojas ir skyriaus, kuriame yra ar buvo gydomas (konsultuojamas) pacientas, vedėjas. Lydraštį pasirašo vyriausiasis gydytojas arba pavaduotojas medicinai.

41. Žodžiu (telefonu) informacija apie pacientą neteikiama.

IX. AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

42. Asmens sveikatos istorijos (Ambulatorinės kortelės F Nr. 025/a) laikomos Jūrininkų SPC registratūroje. Saugomos JSPC archyve pagal SAM įsakymu nustatytą saugojimo trukmę.

43. Pacientas turi teisę, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo ambulatorinės kortelės ar kitų dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Gydytojas privalo paaiškinti pacientui įrašų ambulatorinėje kortelėje reikšmę.

44. Gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas gali atsisakyti išduoti pacientui jo ambulatorinės kortelės ar kitų dokumentų nuorašus, kai tai gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei.

45. Norėdamas gauti atitinkamą pažymą, kopiją ir kt., pacientas ar jo įgaliotas asmuo turi kreiptis į jį gydžiusį (gydantį) gydytoją.

46. Pacientui pasirinkus kitą pirminio lygio gydymo įstaigą, ambulatorinės kortelės persiunčiamos Sveikatos apsaugos ministro 2001-11-09 įsakymu Nr. 583 "Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos" numatyta tvarka.

47. Visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą yra konfidenciali. Dokumentų nuorašai bei išrašai fiziniams ar juridianiams asmenims išduodami tik esant raštiškam paciento ar nepilnamečio paciento įstatyminio atstovo sutikimui, išskyrus atvejus, kai dokumentų nuorašų reikalauja asmenys, tiesiogiai dalyvaujantys gydyme ar slaugant pacientą, taip pat atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros veiklą, teismui, taip pat kitoms valstybės institucijoms, kurioms toką teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.

X. ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJOS, MEDICINOS PERSONALO,

KITŲ PAGALBINIŲ TARNYBŲ DARBO LAIKAS

48. Jūrininkų SPC administracijos, medicinos personalo, kitų pagalbinių tarnybų darbo laikas:

48.1. administracijos, buhalterijos, aptarnaujančio personalo darbuotojų darbo laikas laikas pirmadienį - ketvirtadienį nuo 8.00 iki 16.45 val., penktadienį nuo 8.00 iki 15.30 val. Pietų pertrauka nuo 12.30 iki 13.00 val. Šeštadienis, sekmadienis – nedarbo dienos;

48.2. medicinos personalas, pagalbinių tarnybų darbuotojai dirba pagal sudarytą darbo pamainų grafiką, išskyrus sekmadienius ir švenčių dienas.

 

Bendra informacija

Informacija teikiama:
(Taikos pr. 46)
Tel: (8 46) 38 34 60

III šeimos gydytojo skyrius

(Pievų tako g. 38)
Tel.: (8 46) 41 00 13

I odontologijos skyrius

(Pievų tako g. 38)
Tel.: (8 46) 41 09 30

Miško ambulatorija

(Kretingos g. 31)
Tel.: (8 46) 35 14 00
-----------------------------------------
Registracija:

(Taikos pr. 46)
Tel: (8 46) 34 19 62
Tel: (8 46) 34 18 82

III šeimos gydytojo skyrius

(Pievų tako g. 38)
Tel.: (8 46) 41 00 13
Tel.: (8 46) 41 00 24

I odontologijos skyrius

(Pievų tako g. 38)
Tel.: (8 46) 41 09 30
Tel.: (8 46) 41 09 35

Miško ambulatorija

(Kretingos g. 31)
Tel.: (8 46) 35 14 00
-----------------------------------------
Darbo laikas:
Pirmadienis 8:00 - 20:00
Antradienis 8:00 - 20:00
Trečiadienis 8:00 - 20:00
Ketvirtadienis 8:00 - 20:00
Penktadienis 8:00 - 20:00
Šeštadienis 9:00 - 13:00
Sekmadienis nedarbo diena

Jūs esate  : Informacija Vidaus tvarkos taisyklės